Ερωτηματικά για το ποσό που σπαταλά ο δήμος Άρτας 

Στον συνεργάτη μας, που «παρακολουθεί» τις αναρτήσεις της σελίδας ΔΙΑΥΓΕΙΑ τράβηξε την προσοχή το υπέρογκο ποσό που ο Δήμος Άρτας δαπανά για τη δημιουργία ενός βίντεο με στόχο την τουριστική προβολή της πόλης. Και όλα αυτά χωρίς διαγωνισμό αλλά με απευθείας ανάθεση. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μία μικρή έρευνα, για να δούμε εάν ο Δήμος σπαταλά ή όχι τα χρήματα των φορολογουμένων.

 

Διαβάστε την ανάθεση του δήμου σε Αρτινό επιχειρηματία:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΡΤΑ 9 /8/2017

ΝΟΜΟΣ: ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:30483

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: Χ ΣΦΗΚΑ- Ι. ΠΑΝΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας - παραγωγής οπτικοακουστικού

υλικού (βίντεο)για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων 2017

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε

με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)Την ανάγκη του Δήμου δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο)για

την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων 2017.

6)Το υπ.άριθμ 331/2017 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού «περί σύμφωνης

γνώμης».

7)Το υπ.άριθμ. 4413/2017 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού «περί

σύμφωνης γνώμης», για τη συμπλήρωση του προγράμματος.

8)Την με αρ. αποφ.:167/2017 Αδυναμία εκπόνησης εργασίας συμβουλευτικής

υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων από τη

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Τ.Π.Ε. του Δήμου.

9)Τις αριθμ. 389/2017 Α.Δ.Σ. για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης.

10)Την από 3/6/2017 μελέτη του τμήματος Τουρισμού & Απασχόλησης της

Διεύθυνσης Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Τ.Π.Ε., που εγκρίθηκε με την

27535/14-7-2017 απόφαση Δημάρχου.

11) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα

με την αριθμ 27537/(Α- 867)/ 14/7/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

12) Την αριθ. 407/2017 Α.Δ.Σ. για την έγκριση & διάθεση της πίστωσης ποσού

24.428,00€ σε βάρος του ΚΑ: 00-6431.007 προϋπολογισμού 2017.

13)Την υπ’ άριθμ. 28552/2017 πρόσκληση του Δήμου μας.

14) Την υποβληθείσα προσφορά με τα συνημμένα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια παροχή εργασιών δημιουργίας οπτικοακουστικού

υλικού (βίντεο)για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων 2017

Β. Αναθέτουμε στον ………. (Σ. Συντάκτη ΑΡΤΑ VOICΕ : Διαγράψαμε το όνομα του επιχειρηματία στον οποίο ο Δήμος ανέθεσε τη συγκεκριμένη εργασία, διότι ο σκοπός του άρθρου είναι να καυτηριάσει την ενέργεια του δήμου και όχι να εκθέσει τον εν λόγω επιχειρηματία)

ως κάτωθι:

Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας - παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού

(βίντεο)για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων 2017, σύμφωνα

με την με αρ. εγκρ.:27535/14-7-2017 την από 3-6-2017 μελέτη της Δ/νσης

Προγραμματισμού Οργάνωσης & ΤΠΕ του Δήμου Αρταίων.

Αντί του συνολικού ποσού των 24380,00€ με Φ.Π.Α.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Κάναμε έρευνα και τυπικά ο Δήμος είναι εντάξει

Για να εξακριβώσουμε εάν είναι απευθείας ανάθεση, μελετήσαμε στη 2η ενότητα τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και πράγματι είναι έτσι. Επίσης στην παράγραφο 7 διαπιστώνουμε ότι έχει πάρει τη σύμφωνη έγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού και επιπλέον στην παράγραφο 12 υπάρχει και απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου (δεν ξέρω αν είναι ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία) για την έγκριση και διάθεση της πίστωσης αυτού του ποσού, μιας και πρόκειται για τουριστική προβολή του Δήμου. Φρόντισε ακόμη ο Δήμος το ποσό να φτάσει οριακά μέχρι τις 20.000 ευρώ (το 24.380 που βλέπετε είναι με το ΦΠΑ), γιατί ο νόμος ορίζει ότι για ποσά άνω των 20.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισμού.

Εν κατακλείδι, ο Δήμος μπορεί να επιλέξει όποιον εξωτερικό συνεργάτη επιθυμεί (αφήνω τη φαντασία σας να σκεφτεί τα κριτήρια επιλογής) και να του αναθέσει μία εργασία έως 20.000 ευρώ.

Θα μου πείτε ποιο είναι το πρόβλημα;

 

Το πρόβλημα είναι ηθικό

Το πρόβλημα είναι καθαρά ηθικό. Για ένα βίντεο που θα προβάλει τουριστικά την Άρτα, θα δαπανηθεί το ποσό των 20.000 ευρώ;;;  Όταν αντίστοιχοι επαγγελματίες στο χώρο μας είπαν ότι μπορούν να το κάνουν με πολύ λιγότερα χρήματα. Λείπει φυσικά η τεχνική περιγραφή για να πάρουμε μια ιδέα σχετικά με το τι θα προβληθεί και με ποιο τρόπο στο βίντεο αυτό αλλά από το θέμα μπορούμε να συμπεράνουμε κάποια πράγματα.

Ξαναλέω ότι το θέμα είναι ηθικό, γιατί ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει διαγωνισμό, έστω κι αν ο νομοθέτης του δίνει το δικαίωμα να κάνει απευθείας ανάθεση έως 20.000 ευρώ. Να δείξει ότι είναι φερέγγυος, ότι δε δίνει δουλειές σε «ημέτερους», να προβάλει τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του. Γιατί να μην κάνει διαγωνισμούς και για 1000, 2000 και 3000 ευρώ ή τελοσπάντων για μικρότερα των 20.000 ποσά;

Ως πότε θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση σ’ αυτή χώρα; Δε βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο; Δεν μας έχει διδάξει τίποτα η οικονομική κρίση; Ως πότε θα βασιλεύει η αναξιοκρατία, η έλλειψη διαφάνειας και το βόλεμα των ημετέρων;

 

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση του Δημάρχου κ. Τσιρογιάννη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

Άρτα,  12-12-2017

                  

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνο:

FAX :

e-mail :

 

Περιφερική οδός & Αυξεντίου

47100

26813 62211                          

26813 62253

press@arta.gr

 

 

     

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας σας

 

Κύριε Εκδότα,

Με αφορμή το άρθρο σας στο τεύχος 7 στη σελίδα 22 με τίτλο «Ερωτηματικά για το υπέρογκο ποσό που σπαταλά ο Δήμος Άρτας», το οποίο υπογράφετε εσείς ως εκδότης και για να μην υπάρχει διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αλλά και για να υπάρχει ολόπλευρη ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας ως Δημοτική Αρχή Αρταίων έχουμε θέσει την τουριστική προβολή της Άρτας σε πρώτη προτεραιότητα, καθώς  θεωρούμε ότι η περιοχή μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τουριστική ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις, με γνώμονα τα πολύ σημαντικά πολιτιστικά της μνημεία, τα αγροτικά της προϊόντα, αλλά και την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά. Παράλληλα, έχουμε θέσει ως στρατηγικό στόχο προβολής και ανάδειξης της περιοχής μας την διοργάνωση εκδηλώσεων Πανελλαδικής εμβέλειας, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Βασικό στοιχείο της τουριστικής προβολής και ανάδειξης της περιοχής μας είναι και η παραγωγή βίντεο που αποτυπώνουν την ζωή στην Άρτα, τα αξιοθέατα, την φύση και γενικά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που είναι ικανά να προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή μας και κατ’ επέκταση να τονώσουν την τοπική μας οικονομία.

Αναφορικά με την ανάθεση της δημιουργίας βίντεο για την τουριστική προβολή για την οποία κάνετε λόγο στο δημοσίευμα, πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο ένα βίντεο, όπως αναφέρετε στο δημοσίευμά σας, αλλά:

Ø  Βίντεο περίπου είκοσι (20) λεπτών με τα κυριότερα μνημεία και τουριστικούς προορισμούς της Άρτας.  Το βίντεο θα περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των κύριων τουριστικών προορισμών του Δήμου Αρταίων δηλαδή α) την πόλη της Άρτας, β) τον ορεινό οικισμό Ροδαυγή στα Τζουμέρκα και γ) την παραθαλάσσιο οικισμό της Κορωνησίας στον Αμβρακικό. Επίσης θα περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων Μνημείων της Άρτας ήτοι α) το Γεφύρι της Άρτας, β) τον Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας, γ) την Παναγία των Βλαχερνών, δ) το Κάστρο της Άρτας, ε) την Αγία Θεοδώρα. Τέλος στα πλαίσια της ανάδειξης των τουριστικών προορισμών Ροδαυγής και Κορωνησίας θα γίνεται αναφορά στην εκκλησία της Ροδαυγής και την Παναγία της Κορωνησίας αντίστοιχα.

 

Ø  Βίντεο περίπου δέκα (10) λεπτών με αναφορά-επιγραμματικά όλων των υπόλοιπων μνημείων και αξιόλογων τουριστικών σημείων της Άρτας που δεν περιλαμβάνονται στο 1ο Βίντεο. Συγκεκριμένα θα συμπεριλαμβάνει τον Άγιο Βασίλειο της Αγοράς, το Πολυάνδριο, την Ιερά Μονή Κάτω Παναγίας, τον Αγ. Δημήτριος  του Κατσουρή, τον Άγιος Νικόλαος της Ροδιάς, τον Ναό της Παναγίας της Ροδιάς, το Κάστρο Κούλιας, τον Άγιο Βασίλειος Γέφυρας, το Μοναστήρι Παντάνασσας, την Αγία Παρασκευή του Δράκου, το Αρχαίο Θέατρο της Αμβρακίας, τον Ναό του Απόλλωνα, την Ταφική Οδό της Αρχαίας Αμβρακίας (Δυτική Νεκρόπολη) και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο. Τέλος θα περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Ι.Ν. Μαξίμου του Γραικού.

Το βίντεο αυτό θα ενσωματωθεί στο 1ο Βίντεο και το τελικό παραδοτέο θα είναι ένα βίντεο περίπου τριάντα (30) λεπτών.

Ø  Επτά (7) μικρά θεματικά βίντεο περίπου δύο (2) λεπτών με την παρακάτω θεματολογία:

-          Βυζαντινά Μνημεία – Θρησκευτικός Τουρισμός . Κόστος παραδοτέου 1.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το βίντεο με τη μετάφραση των υποτίτλων στα αγγλικά και συγκεκριμένα 900,00 € για τη δημιουργία του βίντεο στα ελληνικά και 100,00 € για την παράδοσή του με αγγλική μετάφραση.

-          Αστική ζωή Άρτας- αξιοθέατα. Θα περιλαμβάνει το παραλίμνιο πάρκο , το Ιστορικό Γιοφύρι, τη νυχτερινή Άρτα, το λόφο Περάνθης, το τουριστικό περίπτερο, την εμπορική ζωή κλπ. Κόστος παραδοτέου 1.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το βίντεο με τη μετάφραση των υποτίτλων στα αγγλικά και συγκεκριμένα 900,00 € για τη δημιουργία του βίντεο στα ελληνικά και 100,00 € για την παράδοσή του με αγγλική μετάφραση.

-          Κορωνησία- Αμβρακικός, Ροδαυγή-Τζουμέρκα. Κόστος παραδοτέου 1.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το βίντεο με τη μετάφραση των υποτίτλων στα αγγλικά  και συγκεκριμένα 900,00 € για τη δημιουργία του βίντεο στα ελληνικά και 100,00 € για την παράδοσή του με αγγλική μετάφραση.

-          Δραστηριότητες –Φυσιολατρία. Θα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως καγιακ, wind surfing, μονοπάτι Βίδρας, παρά πέντε, ράφτινγκ, κολύμπι, θαλάσσιο καγιάκ, kite surfing κλπ. Κόστος παραδοτέου 1.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το βίντεο με τη μετάφραση των υποτίτλων στα αγγλικά και συγκεκριμένα 1.400,00 € για τη δημιουργία του βίντεο στα ελληνικά και 100,00 € για την παράδοσή του με αγγλική μετάφραση.

-          Festival Άρτας. Θα περιλαμβάνει τις κύριες γιορτές της Άρτας συνοπτικά. Όπως Βυζαντινή Εβδομάδα, Δρόμος Γιοφυριού, Διάπλους Αμβρακικού, Πολιτιστικό Καλοκαίρι, Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου, Χριστουγεννιάτικο χωριό, Απόκριες, Γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου, Γιορτή Σαρδέλας, Εμποροπανήγυρη κλπ. Κόστος παραδοτέου 1.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το βίντεο με τη μετάφραση των υποτίτλων στα αγγλικά και συγκεκριμένα 1.400,00 € για τη δημιουργία του βίντεο στα ελληνικά και 100,00 € για την παράδοσή του με αγγλική μετάφραση.

-          Τοπικά προϊόντα-γαστρονομικός τουρισμός. Θα περιλαμβάνει Γιορτή Πορτοκαλιού, Γιορτή Τσίπουρου, Γιορτή Σαρδέλας, την παραγωγή ψαριών στην Άρτα και άλλων τοπικών προϊόντων. Κόστος παραδοτέου 1.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το βίντεο με τη μετάφραση των υποτίτλων στα αγγλικά και συγκεκριμένα 1.400,00 € για τη δημιουργία του βίντεο στα ελληνικά και 100,00 € για την παράδοσή του με αγγλική μετάφραση.

Ø  Βίντεο Άρτα. Θα αποτελεί  μικτό βίντεο συνολικό για Άρτα με τα σημαντικότερα αποσπάσματα από τα προηγούμενα βίντεο.  Κόστος παραδοτέων 700,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το βίντεο με τη μετάφραση των υποτίτλων στα αγγλικά και συγκεκριμένα 600,00 € για τη δημιουργία του βίντεο στα ελληνικά και 100,00 € για την παράδοσή του με αγγλική μετάφραση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για «σπατάλη ποσού», όπως αναφέρετε στο δημοσίευμα, αλλά για μια επένδυση η οποία θα αποφέρει μια σημαντική κληρονομιά για την Άρτα. Το υλικό που θα παραχθεί θα αποτελέσει παρακαταθήκη και πολύτιμο οδηγό για όλους τους επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στην περιοχή μας, αλλά και για το Δήμο Αρταίων στην προσπάθεια που κάνει για προσέλκυση επισκεπτών στην Άρτα.

 

Απάντηση της ΑΡΤΑ VOICE

Χαιρόμαστε που το άρθρο μας έγινε η αφορμή για να ενημερώσει ο Δήμος τους αναγνώστες μας αναλυτικά για το πώς ξοδεύτηκαν τα 20.000 ευρώ και σαφώς η απάντηση μας καλύπτει. Δεν μας καλύπτει όμως αυτό που ο Δήμαρχος απέφυγε επιμελώς να απαντήσει. Απέφυγε να απαντήσει για το ηθικό σκέλος που είναι η επιλογή του επιχειρηματία χωρίς ανάθεση. Το ξαναλέω. Και 1000 ευρώ να διαθέτει ο Δήμος, θα πρέπει να κάνει ανοιχτό διαγωνισμό και να προβάλει τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του, γιατί, αν δεν το κάνει, δείχνει ότι εξυπηρετεί τους «ημέτερους».