ΑΡΤΑ: ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ

Από τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Στ. Πέτσα, δόθηκε η υπ’ αριθμ.: 69732/21-10-2022, απάντηση σε αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής Άρτας, κ. Χρήστος Γκόκας, σχετικά με νομοθετική ρύθμιση για κατεχόμενες Δημοτικές Εκτάσεις στο Γλυκόρριζο Άρτας.

Στην αναφορά του ο κ. Γκόκας είχε μεταφέρει το πρόβλημα πολλών συμπολιτών του, οι οποίοι εδώ και χρόνια κατέχουν εκτάσεις στις περιοχές Κάτω Παναγιάς και Αγίου Γεωργίου στο Γλυκόρριζο Άρτας, αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι ακόμα αποσαφηνισμένο, ενώ πολλές από αυτές τις εκτάσεις είναι καταγεγραμμένες και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Αρταίων.

Τα έγγραφα του Δήμου Αρταίων, που συνόδευαν την εν λόγω αναφορά, ανέφεραν με λεπτομέρεια, την χρονική εξέλιξη αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των συγκεκριμένων περιοχών. Επίσης από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι αρκετοί κατέχοντες δεν υπέβαλλαν αίτηση εκποίησης των εκτάσεών τους από το Δήμο κατά την εφαρμογή των Νόμων 1080/1980 και 3202/2003 και γι’ αυτό, αν και έχουν εκδώσει νόμιμη οικοδομική άδεια για την κατασκευή των οικιών τους, ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται ο Δήμος Αρταίων.

Στην απάντησή του, ο κ. Πέτσας, αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου ζητήματος και αναφέρει ότι δύναται να γίνει αξιολόγηση μόνο για τα αιτήματα που προέρχονται από τους Δήμους, για σοβαρούς κοινωνικούς ή πολεοδομικούς λόγους και εφόσον τα αιτήματα αυτά έχουν προκύψει μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους. Επίσης θα απαιτηθεί από κάθε Δήμο να εκπονήσει και να  καταθέσει ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση, που θα επιλύει σχετικά ζητήματα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  κάθε περιοχής στους Δήμους, καθώς η κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα συναρμόδια Υπουργεία, εξαιτίας της μοναδικότητάς της, αφού, λόγω της πληθώρας διαφορετικών περιπτώσεων, δεν ενδείκνυται οριζόντια ρύθμιση για τη διευθέτηση του συνόλου των κατεχομένων εκτάσεων της χώρας.

Ακολουθεί το  κείμενο της απάντησης του Υπουργείου:

 

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2016/08-04-2022 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με το ζήτημα της επαναφοράς του ν.1080/80 (Α ́ 246), σας γνωρίζουμε ότι με τις

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου, δόθηκε η δυνατότητα απ’

ευθείας εκποίησης δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων, κατεχομένων αυθαιρέτως κατά την έναρξη

ισχύος του νόμου αυτού, από δεκαπενταετίας τουλάχιστον (δεκαετίας προκειμένου περί

οικοπεδικών χώρων), στους αυθαιρέτως κατέχοντες αυτές, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις αυτές. Απαραίτητη προϋπόθεση, μεταξύ

άλλων, ήταν η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στον ιδιοκτήτη Δήμο ή Κοινότητα,

εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ισχύ του νόμου.

Με μεταγενέστερες ρυθμίσεις [άρθρο 19 ν.1205/1981 (Α ́ 249), παρ. 1 άρθρου 11 ν.1491/1984

(Α ́ 173) και παρ.1 άρθρου 15 ν.2130/1993 (Α ́ 62)], δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις των ανωτέρω

προθεσμιών και με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.3202/2003 (Α ́ 284), επανήλθαν σε ισχύ οι

ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.1080/80, δίνοντας εκ νέου ανατρεπτική

προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου (ήτοι μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2005),

για την υποβολή σχετικών αιτήσεων. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1080/1980,

κρίθηκαν ανίσχυρες ως αντικείμενες στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της

ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου (1782/2009 και 471/2010 αποφάσεις Ολομέλειας ΣτΕ).

Περαιτέρω αν και η ισχύς της 1782/2009 απόφασης του ΣτΕ προφανώς δεν επεκτείνεται άνευ

ετέρου και στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 (η οποία βεβαίως έχει καταργηθεί λόγω παρέλευσης

της αποκλειστικής προθεσμίας), ωστόσο θέτει προβληματισμό ως προς τη σκοπιμότητα

αναβίωσης της εν λόγω διάταξης ή άλλης αντίστοιχης με τη νομιμοποίηση της αυθαίρετης

κατάληψης δημοσίων εκτάσεων.

Λόγω της πολυπλοκότητας των σχετικών ζητημάτων, δύναται η αξιολόγηση μόνον αιτημάτων

που προέρχονται από δήμους και εφόσον τα σχετικά αιτήματα συνιστούν εκπεφρασμένη βούληση

του δήμου που υπαγορεύεται από σοβαρούς κοινωνικούς ή πολεοδομικούς λόγους, μέσω

απόφασης των αρμοδίων οργάνων του. Περαιτέρω, με δεδομένο ότι τα νομικά και πραγματικά

περιστατικά κάθε υπόθεσης, καθώς και τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής διαφέρουν

σε κάθε δήμο, απαιτείται η εκπόνηση και κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο δήμο, ολοκληρωμένης

πρότασης νομοθετικής ρύθμισης που επιλύει τα σχετικά ζητήματα, προκειμένου να αξιολογηθεί

κάθε περίπτωση ad hoc και να τύχει ανάλογης επεξεργασίας τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών

όσο και από τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της πληθώρας διαφορετικών

περιπτώσεων, δεν ενδείκνυται οριζόντια ρύθμιση για την αθρόα διευθέτηση αυθαιρέτως

κατεχομένων εκτάσεων.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ