ΑΡΤΑ:ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4559/2018 (Α’ 142), περί της εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 383 του ν.4957/2022 (Α’ 141), καθώς και την σχετική Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (ΦΕΚ 3927 Β’) Υπουργική Απόφαση, από το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 και εφεξής, δηλαδή από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επομένως, από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 (δηλαδή για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025) και εφεξής, η εισαγωγή στα πέντε (5) Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.:

(α) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(β) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(γ) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

(δ) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( Άρτα)

(ε) στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
γίνεται ΜΟΝΟ μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανωτέρω πέντε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Α. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ανωτέρω Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.

γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής: δα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

δβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

δγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

δδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και

δε) Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

Συνεπώς, όσοι ενδιαφέρονται για τα πέντε Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ, πρέπει να εξεταστούν σε τέσσερα (4) συνολικά μαθήματα.

Β. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το νέο τρόπο εισαγωγής, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: 1) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα των ανωτέρω περ. α) και β) (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και 2) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος).

Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων υπολογίζονται οι βαθμολογικές επιδόσεις στα ως άνω τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα, γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Τμήμα. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Υποψήφιοι για επιλογή είναι όσοι έχουν εξεταστεί στα μαθήματα των ανωτέρω περ. α) και β) (μουσικά μαθήματα), καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα μαθήματα των περ. γ) και δ) της ίδιας παραγράφου.

Σημειώνεται ότι οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, οι συντελεστές Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των πέντε Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., έχουν καθοριστεί με αποφάσεις Συγκλήτου των Ιδρυμάτων και δημοσιεύτηκαν στην αριθμ. Φ.251/81919/Α5/21-7- 2023 (ΦΕΚ 4805 Β’) Υπουργική Απόφαση.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των Ε.Β.Ε. ορίζονται στο άρθρο 2 της αριθμ. Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (ΦΕΚ 3927 Β’) σχετικής ΥΑ.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» & «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ»

Α. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση συγκεκριμένων έργων από τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής:

α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική,

β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική,

γ) Λαϊκή - Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Οι υποψήφιοι θα επιλέξουν, από το είδος μουσικής που επιθυμούν, το μουσικό όργανο στο οποίο θα εξεταστούν (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Για κάθε μουσικό όργανο/φωνή του κάθε είδους μουσικής προβλέπεται συγκεκριμένο ρεπερτόριο έργων, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρεις (3) ομάδες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά υφολογικά/ιστορικά χαρακτηριστικά του ρεπερτορίου του κάθε οργάνου/φωνής. Από το ρεπερτόριο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μουσικό όργανο/φωνή, οι υποψήφιοι θα επιλέξουν ένα έργο από κάθε μία από τις τρεις ομάδες έργων του εν λόγω ρεπερτορίου και θα προετοιμάσουν την ερμηνεία τους για τρία (3) έργα συνολικά.

Οι τίτλοι όλων των έργων αναρτώνται σε επίσημο ιστοχώρο του ΥΠΑΙΘΑ, και συγκεκριμένα στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Εξετάσεις -Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. (Μπορείτε να δείτε το link εδώ: https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta- mousika-tmimata/mousiki-ek... )

Η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4’ έως 6’ λεπτά ανά υποψήφιο. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε δύο από τα τρία έργα που έχει προετοιμάσει, την επιλογή των οποίων αποφασίζει η εξεταστική επιτροπή. Αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει έργα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, τότε η επιτροπή έχει δικαίωμα να επιλέξει από αυτά τμήμα του έργου που θα εκτελεστεί.

Για την εξέταση των έργων της μονωδίας της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής προβλέπεται χρήση πιανιστικής συνοδείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα μεταξύ υποψηφίου και πιανίστα. Για την εξέταση των έργων της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής και της Τζαζ και Δημοφιλούς μουσικής καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του γ) είδους μουσικής, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους το όργανο που έχουν επιλέξει με εξαίρεση το πιάνο και τα ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα βρίσκονται σε κάθε εξεταστικό κέντρο, όπου απαιτείται. Οι υποψήφιοι δίνουν τις εξετάσεις χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή από και με την εξεταστική επιτροπή συνοδευόμενοι προς και από τον χώρο εξέτασης από τον/την επιμελητή/τρια της εξεταστικής διαδικασίας.

Β. Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση του αντικειμένου της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας και του αντικειμένου της Αρμονίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών και ερωτήματα σύντομης απάντησης, τα οποία αφορούν σε αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, αναγνώριση μέτρων και αρμονικών διαδοχών και ρυθμικομελωδικής υπαγόρευσης μελωδίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Αρμονίας περιλαμβάνει ασκήσεις εναρμόνισης δοσμένης μελωδίας, δημιουργία πτωτικής-μετατροπικής αρμονικής διαδοχής και αρμονικής ανάλυσης. Το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην Αρμονία αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του Υποχρεωτικού Αρμονίας. Συνολικά η εξέταση στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης Θεωρίας και Αρμονίας έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και τις ομάδες ερωτημάτων εξέτασης του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» ορίζονται στο άρθρο 3 της αριθμ. Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (ΦΕΚ 3927 Β’) σχετικής ΥΑ.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι για τα ανωτέρω πέντε Μουσικά Τμήματα υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας, κατά την οποία υποβάλλονται οι Αιτήσεις-Δηλώσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. Η προθεσμία, το περιεχόμενο, ο τρόπος και οι υπόχρεοι υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης καθορίζονται κάθε έτος με σχετική εγκύκλιο.

Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις, για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε ένα από τα τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής: α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή - Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Επιπλέον, επιλέγει να εξεταστεί σε ένα μουσικό όργανο (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει ΜΟΝΟ ένα από τα μουσικά όργανα που περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο του είδους μουσικής που έχει επιλέξει, όπως το ρεπερτόριο αυτό έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστοχώρο του ΥΠΑΙΘΑ (https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-mousika- tmimata/mousiki-ek...). Δεν προβλέπεται η επιλογή άλλου μουσικού οργάνου το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριο του είδους μουσικής που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Η πανελλαδική εξέταση στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» περιλαμβάνει την εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας και στο αντικείμενο της Αρμονίας, η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους και για αυτό οι υποψήφιοι δεν επιλέγουν κάποια προτίμηση.

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 5 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ και ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας για τα 5 Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας, προκύπτουν οι ακόλουθες πιθανότητες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υποψήφιος που θέλει ΜΟΝΟ τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Αυτός θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε τέσσερα (4) μαθήματα:

- Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ΓΕΛ ή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών ΕΠΑΛ
- Σε ένα ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ΓΕΛ ή του τομέα ΕΠΑΛ που επιλέγει ο υποψήφιος, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Α.δ) της παραγράφου 2 της παρούσας εγκυκλίου (Ιστορία/1ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Μαθηματικά/2ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Φυσική/3ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Πληροφορική/4ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Μαθηματικά-Άλγεβρα/ΕΠΑΛ)
- Στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
- Στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Υποψήφιος που θέλει και τα 5 Μουσικά Τμήματα και άλλα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Ο υποψήφιος αυτός θα συμμετάσχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε όλα τα μαθήματα κι επιπλέον θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των 2 μουσικών μαθήματων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Υποψήφιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση, δεν μπορεί να δηλώσει τα 5 Μουσικά Τμήματα. Αν θέλει να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε αυτά, πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου σε Πανελλαδικές εξετάσεις ακολουθώντας κάποιο από τα δύο παραπάνω παραδείγματα.

Ωστόσο, για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ετών 2022 ή 2023 και εξετάστηκαν σε όλα τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τους ή του τομέα τους για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα, καθώς και στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ χωρίς νέα εξέταση, με τη διαδικασία του 10% (4% για τους υποψηφίους του 2022 και 6% για τους υποψηφίους του 2023), υποβάλλοντας μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024.

Επιπλέον, για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εξετάστηκαν σε όλα τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τους ή του τομέα τους για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα, καθώς και στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ χωρίς νέα εξέταση, υποβάλλοντας μηχανογραφικό δελτίο και το έτος 2025 και διεκδικώντας ποσοστό θέσεων 4% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.