Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ανακοινώνει ότι προχωρά σε δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ, το οποίο θα στεγάσει το ΚΕΦΟ Αγίου Δημητρίου Πέτα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται  στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά, να είναι  εμβαδού από 80 έως 100 τ.μ.

Επιπλέον το Μίσθιο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ισόγειο και εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Να διαθέτει αίθουσα, γραφείο ,κουζίνα  χώρους υγιεινής και θέρμανση.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΦΟ  Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε Δώδεκα (12) χρόνια, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία όταν συμπληρωθεί η δωδεκαετία.

Αναλυτικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά www.nskoufas.gr

_____________________________________________________________