ΆΡΤΑ- ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ένα όνειρο ετών, που αφορά τόσο στην προστασία των τετράποδων φίλων μας όσο και της δημόσιας υγείας, αρχίζει να υλοποιείται από τη δημοτική αρχή του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Κι αυτό διότι προκηρύχθηκε ο ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο:

«Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 225.000,00€ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται σε μια περιοχή ανάμεσα στην Αμφιθέα και το Νεοχωράκι και θα είναι έκτασης 10.053,20 m2

Αναλυτικά , θα περιλαμβάνουν: κτίριο φύλαξης, χώρο προετοιμασίας και χώρο απομόνωσης των ζώων,  γραφείο & αίθουσα προσωπικού και αποθήκη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές ηλεκτρονικά μέχρι την 14-4-2022